Poniższe dokumenty wykonane zostały w celu ułatwienia organizacji działalności modelarni, ułatwienia zapisów i są do powszechnego wykorzystania na własny użytek.


Oświadczenie

Oświadczam, że zezwalam mojemu dziecku na udział w zajęciach Pracowni Technicznej prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie w roku szkolnym 2016/2017 oraz, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzony mojemu dziecku sprzęt, rekwizyty, narzędzia i obrabiarki itp.
Jednocześnie deklaruję wpłatę na rzecz Społecznej Rady Rodziców (nr konta: 91124039011111001016210854 ) w wysokości: 300zł.

Imię i nazwisko oraz miejsce pracy rodziców, opiekunów, telefony:
Matka: , ,

Ojciec: ,
,
.

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Pesel
Miejsce zamieszkania
Szkoła/klasa

Dziecko jest/nie jest ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków Jest ubezpieczonyNie jest ubezpieczony

Dokument wypełnił:

Poniższy formularz należy wypełnić. Zostanie on wydrukowany i dołączony do kompletu dokumentów prezentowanych na spotkaniu.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Oświadczam, wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka tzn.: umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć, akcji, wyjazdów, oraz występów zorganizowanych przez MDK Stargard lub uczestniczących w zdarzeniach zorganizowanych przez inne placówki, podmioty w celach promocji działalności Pracowni Technicznej MDK, Młodzieżowego Domu Kultury na stronach zarządzanych przez administratora pracowni, oraz MDK.

Zgodę podpisuje

Wskazówki organizacyjne, ułatwią współpracę i zaoszczędzą nerwów.

 1. Uczestnicy powinni na zajęcia przychodzić ubrani w sposób niezagrażający  bezpieczeństwu ( wkręcenie sznurka, tasiemki, luźnego rękawa ) i na tyle wygodny by nie martwić się o ubrudzenie materiałami używanymi w pracowni.
 2. Nakrycia ciała typu kurtki i dodatkowe bluzy. Czapki, parasole należy zostawić w szatni.
 3. Każdy uczestnik powinien posiadać skrzynkę/pudełko na elementy wykonywane w modelarni.
 4. Z opłat tzw.darowizn uczestników kupowane są podstawowe materiały modelarskie, kleje, wymieniane są zużyte narzędzia. Po pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka na zajęcia należy podjąć decyzję czy kontynuujemy i dokonać opłaty za cały rok/półrocze lub w przypadku innej decyzji pokryć koszty miesiąca w kwocie 30zł
 5. Koszty dodatkowe – w trakcie zajęć uczestnicy budują modele wymagające doposażenia na przykład w urządzenia do zdalnego sterowania, specjalne silniki, akumulatory, serwa, kamery, komputery pokładowe, Arduino. Zakupy te pokrywa uczestnik.
 6. Zajęcia zaczynają się i kończą o ustalonych godzinach i dzieci w wieku poniżej 13 roku życia muszą być odbierane przez opiekunów, w innej sytuacji należy porozumieć się z prowadzącym.

Regulamin Pracowni Technicznej MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Pracowni Technicznej.

Uczestnicy zajęć mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela/instruktora.

 1. Każdą dłuższą nieobecność na zajęciach lub rezygnację z nich uczestnik zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu.
 2. Liczba uczestników w grupie to minimum 12 osób.
 3. Zajęcia są nieodpłatne. Pobierane są tylko wpłaty na Społeczną Radę Rodziców. Wysokość opłat ustalana jest na każdym roku szkolnym przez Społeczną Radę Rodziców.
 4. Uczestnicy przynoszą na zajęcia wymagane materiały.
 5. W czasie zajęć niedopuszczalne jest zachowanie zagrażające innym.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń nauczyciela/prowadzącego.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego, do szanowania innych uczestników zajęć, nauczycieli,prowadzących i pracowników MDK.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szanowania mienia MDK. Wszelkie uszkodzenia mienia jak i zniszczenia będą usuwane na koszt uczestników.

Plik do wydruku: 

BHP podczas zajęć

Niniejsze wytyczne określają zasady zachowania uczestników podczas prac technicznych w Pracowni Technicznej:

Pracownia podzielona jest na dwie strefy: czystą i warsztatową:

 • strefa czysta służy do wykonywania mniej uciążliwych czynności związanych z wykonywaniem modeli np: klejenie, składanie, wycinanie, szycie, lutowanie itp.
 • strefa warsztatowa jest miejscem wykonywania wszystkich czynności związanych z obróbką na maszynach i urządzeniach skrawających i tnących, oraz do wykonywania innych czynności mogących zabrudzić lub podczas wykonywania których wydzielają się nieprzyjemne zapachy.
 1. W pracowni obowiązuje bezwzględny zakaz biegania, rzucania przedmiotami, narzędziami, materiałem.
 2. Ubiór: podczas używania narzędzi, maszyn, obrabiarek, malowania itp. należy korzystać z środków ochrony indywidualnej takich jak fartuch, okulary, rękawiczki. Ponadto przychodząc na zajęcia należy mieć spięte włosy, zapięte lub podwinięte rękawy. W trakcie zajęć zabrania się korzystać z słuchawek, telefonów itp jeżeli nie zezwoli na to prowadzący. Podczas używania obrabiarek wszystkie luźne elementy ubioru, lub elektronika muszą być odpowiednio zapięte, odpięte, lub zaczepione tak by nie istniało zagrożenie zaczepienia i wciągnięcia użytkownika przez elementy ruchome obrabiarki.
 3. W pracowni nie podnosimy głosu, respektujemy zasady i normy społeczne. Zajęcia modelarskie są formą spotkania towarzyskiego podczas których obowiązują wszelkie formy grzecznościowe.
 4. Obrabiarki, oraz inne urządzenia mogą być użytkowane po uprzednim przeszkoleniu użytkownika oraz po zgłoszeniu do prowadzącego.
 5. Farby, kleje, żywice mogą być używane tylko po przygotowaniu miejsca do pracy, oraz po uruchomieniu wyciągu i za wiedzą instruktora.
 6. Użytkownik pobiera materiał, narzędzia, uruchamia obrabiarkę tylko za pozwoleniem instruktora.
 7. Po zakończeniu prac miejsce pracy użytkownik pozostawia uprzątnięte, niewykorzystane materiały zdaje instruktorowi, a narzędzia odkłada na miejsce.
 8. Każde nieprzyjemne zdarzenie musi być zgłoszone instruktorowi np: zawroty głowy, połknięcie jakiegoś środka, zacięcie się narzędziem, wystąpienie uczulenia itp.
 9. Każdy kto widzi osobę nie przestrzegającą przyjętych zasad, sprawiającą zagrożenie dla innych uczestników zajęć, lub widzi wypadek jest zobowiązany do przywołania do porządku, udzielenia pomocy i/lub wezwania instruktora.
 10. Osoby które z premedytacją, regularnie podejmują działania szkodliwe będą wykreślane z zajęć technicznych.

BHP podczas startów

 1. Odpalanie modeli rakiet, użytkowanie innych modeli musi odbywać się za wiedza i zgodną opiekunów uczestniów zajęć.

      2. Podczas startów modeli latających wyznaczany jest kierownik lotów i wszyscy zobowiązani są do wykonywania jego poleceń.

      3. Startujące modele muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa:

 • modele rakiet – kodeks bezpieczeństwa PTR
 • modele samolotów, szybowców, latające skrzydła zgodnie z przyjętymi normami i przepisami obowiązującymi podczas startów modeli latających

       4. Silniki rakietowe wydawane są bezpośrednio przed startem, uczestnicy lotów posiadających własne jednostki napędowe są zobowiązani o zgłoszeniu tego faktu kierownikowi.

      5. Stanowisko startowe musi być wykonane i ustawione w taki sposób by model startujący uzyskał odpowiednie przyspieszenie gwarantujące odpowiednią stateczność przed zejściem z wyrzutni.

      6. Publiczność zobowiązana jest do wykonywania poleceń kierownika w tym

 • ma przestrzegać wyznaczonych odległości od miejsca startowego
 • parkuje pojazdy w wskazanym miejscu
 • porusza się w sposób wskazany przez kierownika
 • obserwuje start modelu do chwili lądowania i informuje gdy utraci kontakt wzrokowy z modelem
 • dzieci wykonują polecenia opiekunów i kierownika lotów

      7. Loty należy przeprowadzać w terenie zapewniającym dobrą widoczność podczas wznoszenia i opadania modelu na spadochronie.

      8. Procedura startowa musi być objaśniona przed wykonaniem pierwszego startu, każdy start musi być ogłoszony publicznie, a odpalenie silnika musi poprzedzić 5 sekundowe odliczanie ( dotyczy modeli rakiet ).

       9. Podejmowanie modelu po wylądowaniu

 • zabrania się prób odzyskania rakiety z linii wysokiego napięcia lub z innych niebezpiecznych miejsc.
 • nie należy dokonywać prób złapania rakiety opadającej na ziemię. W przypadku odzysku z miejsc o dużej wysokości (np. wysokie drzewa), wskazane stosowanie asekuracji.

     10. Wyżej wymieniony kodeks bezpieczeństwa to ogólne wytyczne stosowane przy startach modeli i nie wyczerpuje zasad bezpieczeństwa.

     11. Przystępując każdorazowo do startów należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne, okoliczności zewnętrzne, powiadomić jeżeli jest to niezbędne odpowiednie służby i uzyskać odpowiednie zezwolenia.

Należy także kierować się zdrowym rozsądkiem, wyobraźnią i należy pamiętać iż puszczający model odpowiada za siebie, inne osoby postronne, mienie i przypadkowo wyrządzone szkody.

      12. Szczegółowe informacje na temat lotów modeli kosmicznych można uzyskać na stronie www.rakiety.org.pl

Informacja:

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w zajęciach, reklamą na modelach, współpracą zapraszam do kontaktu.


Wspierani przez: